Vnitřní řád

VNITŘNÍ ŘÁD AMBULANCE
Dle zákona o zdravotních službách jsou pacienti povinni se řídit vnitřním řádem.

Pacient má povinnost chovat se slušně ke zdravotnickému personálu i ohleduplně k ostatním pacientům, vyvarovat se vulgárních projevů, zvyšování hlasu i agresivního a uráživého jednání. Je povinen respektovat pokyny zdravotnických pracovníků. Pacient nesmí poškozovat a znečišťovat prostory zdravotnického zařízení a vybavení nad rámec běžného opotřebení. V celém zdravotnickém zařízení je zakázáno kouřit, konzumovat alkohol a/nebo jiné návykové látky. Osobám podnapilým nebo pod vlivem návykových látek je vstup do zdravotnického zařízení zakázán a poskytovatel má právo tyto osoby vykázat. Výše uvedené povinnosti se vztahují i na zákonného zástupce, popřípadě osoby určené zákonným zástupcem, nebo jiné doprovázející osoby.

Pacient je povinen dodržovat navržený individuální léčebný a diagnostický postup, pravdivě informovat ošetřujícího zdravotnického pracovníka o dosavadním vývoji zdravotního stavu, včetně informací o infekčních nemocech, o zdravotních službách poskytovaných jinými poskytovateli, o užívání léčivých přípravků, včetně užívání návykových látek, a dalších skutečnostech podstatných pro poskytování zdravotních služeb. Informace o své nemoci a potřebných léčebných postupech získáte od lékaře, s režimovými opatřeními Vás seznámí lékař, event. ve spolupráci se zdravotní sestrou.

Každý pacient má ve zdravotnickém zařízení právo na úctu, důstojné zacházení, ohleduplnost a respektování soukromí při poskytování zdravotních služeb. Personál ambulance je povinen zachovávat lékařské tajemství, využívat získané informace pouze k poskytování zdravotních služeb ve prospěch pacienta a poskytovat je pouze pacientovi, resp. zákonným zástupcům, opatrovníkům, zmocněncům (uvedeným v „Souhlasu s poskytováním informací“ a to jen v uvedeném rozsahu) a dále osobám určeným obecně závaznými předpisy.

Pacient se na konkrétní termín vyšetření objednává telefonicky nebo osobně v ordinaci. Pacient se dostavuje na vyšetření včas v uvedenou hodinu. Pokud se pacient z vážných důvodů nedostaví včas, hrozí, že o svůj objednací termín přijde a bude si muset sjednat nový termín. Pokud se pacient nemůže dostavit na vyšetření, je nutné se telefonicky předem z tohoto termínu omluvit (minimálně 2 dny předem) a sjednat nový termín vyšetření.

Lékař má právo určovat pořadí pacientů s ohledem na jejich aktuální zdravotní stav či věk. Čas objednání pacienta na vyšetření nemusí být z různých důvodů shodný s časem přijetí v ordinaci (např. naléhavý stav jiného pacienta apod.). Ošetření pacienta s akutním, naléhavým stavem (tj. stav bezprostředně ohrožující zdraví a/nebo život pacienta) má přednost před objednanými pacienty. Zdravotní sestra během ordinační doby pravidelně vchází do čekárny, eviduje nově příchozí pacienty, krátkým a diskrétním dotazem zjišťuje důvod příchodu pacienta a ihned sděluje lékaři přítomnost pacienta s naléhavým stavem.

Před vstupem do ordinace si pacient připraví:
a) platnou kartičku zdravotní pojišťovny
b) seznam aktuálně užívaných léků
c) žádanky na vyšetření, nálezy a výsledky z jiných odborných vyšetření

Do ordinace si pacient vezme všechny své osobní věci z čekárny.

Po pacientech se vyžaduje včasné nahlášení změn osobních údajů – zdravotní pojišťovny, kontaktního telefonu či e-mailu, změnu druhu zdravotního pojištění, změnu registrujícího praktického lékaře, bydliště, propuštění z ústavního léčení, závažnou změnu zdravotního stavu apod. Každý pacient má povinnost prokázat se platným průkazem zdravotní pojišťovny, lékař má ze zákona právo požadovat na pacientovi předložení platného průkazu totožnosti.

Pacientovi je umožněno absolvovat ambulantní vyšetření v doprovodu jím zvolené osoby nebo osob, zamezení vstupu do ordinace může být z kapacitních důvodů (větší počet osob) nebo z důvodu nevhodného chování doprovázející osoby (např. rušení vyšetření a léčebných úkonů hlukem). V ordinaci je povolena přítomnost maximálně dvou osob blízkých (uvedených v “Souhlasu s poskytováním informací”). Přítomnost asistenčního psa je v ordinaci povolena. V případě naléhavého stavu pacienta v ordinaci nesmí přítomná osoba blízká (osoby blízké) jakkoli omezovat personál ambulance v poskytování neodkladné péče.
Zdravotnická dokumentace pacienta vedená lékařem je majetkem provozovatele zdravotnických služeb. Nahlížet do ní, pořizovat z ní výpisy a kopie může pouze pacient, resp. zákonní zástupci, opatrovníci, zmocněnci (uvedení v „Souhlasu s poskytováním informací“ a to jen v uvedeném rozsahu) a osoby stanovené obecně závaznými předpisy (Orgány činné v trestném řízení, Orgány sociálního zabezpečení apod.).

Zdravotní služby lze pacientovi poskytnout pouze s jeho souhlasem, pokud se nejedná o neodkladné výkony péče. Pacient má právo vzdát se poskytnutí informací o svém zdravotním stavu a také může určit osobu, které mají být tyto informace sděleny.

Ceník výkonů nehrazených z prostředků veřejného zdravotního pojištění je vyvěšen v čekárně a na webových stránkách ambulance.

Telefonický kontakt do ordinace, provozní doba, seznam smluvních pojišťoven poskytovatele zdravotnických služeb a telefonní čísla při naléhavých stavech (Policie ČR, Záchranná zdravotnická služba, Hasiči, Integrovaný záchranný systém) jsou umístěna na viditelném místě v čekárně.

V případě delší nepřítomnosti lékaře (např. z důvodu dovolené, několikadenní účasti na vzdělávací akci apod.) je vždy sjednán zástup v jiné ordinaci – adresa zastupujícího lékaře a termín zástupu je vyvěšen v čekárně na viditelném místě.

Náměty a stížnosti je možné zanechat u zdravotní sestry. Stížnosti a stanovení nápravných opatření řeší poskytovatel zdravotní péče do 30 dnů od data přijetí.

Lékař má právo odmítnout převzít pacienta do péče, pokud dojde k překročení únosného pracovního zatížení lékaře nebo jeho přijetí brání provozní důvody, personální zabezpečení nebo technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení nebo vzdálenost bydliště pacienta ztěžuje včasnou dostupnost péče. Toto neplatí pro naléhavé stavy. Provozní doba ordinace je shodná s ordinační dobou ordinace. Příjem pacientů končí 30 minut před koncem ordinační doby.

Zdravotnické zařízení může ukončit péči o pacienta dle (§48 odst. 2 zákona o zdravotních službách č. 372/2011Sb.) v případě, že:
– se neřídí vnitřním provozním řádem zdravotnického zařízení
– pacient závažným způsobem omezuje práva ostatních pacientů (např. opakované nevyužívání rezervovaného termínu vyšetření)
– přestal poskytovat součinnost nezbytnou pro poskytování zdravotních služeb v souladu se stavovským předpisem č. 10 České lékařské komory – “Lékař má právo odmítnout péči je-li přesvědčen, že se nevytvořil potřebný vztah důvěry mezi ním a pacientem”. Je však povinen doporučit a v případě souhlasu zajistit vhodný postup v pokračování léčby
– úmyslně a soustavně nedodržuje navržený diagnostický a léčebný postup

Vnitřní řád je platný od 1.3.2024